Registruj biznis

Društvo sa ograničenom odgovornošću registruje se u CRPS, na osnovu registracione prijave uz koju se podnosi propisana dokumentacija sa potrebnim informacijama o društvu i članovima društva.
Potrebne informacije:
1. JPR obrazac (jedinstveni registracioni obrazac)   Detalji
2. Kopija lične karte i dokaz o uplati takse (taksa u iznosu od 5€ Poreskoj upravi)   Detalji
3. Spisak sa imenima članova organa upravljanja društva, datum i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj, prebivalište, odnosno boravište sa odlukama o imenovanju članova organa upravljanja društva   Detalji
4. Zanimanja članova organa upravljanja koji nijesu zaposleni u društvu, kao i podatke o članstvu u drugim organima upravljanja, funkcijama na kojima se nalaze u Crnoj Gori ili van nje, kao i mjestu registracije tih društava, ukoliko nijesu registrovana u Crnoj Gori   Detalji
5. Ime i adresa revizora i sekretara društva   Detalji
6. Ime i adresa članova revizorskog odbora   Detalji
7. Adresa za prijem elektronske pošte   Detalji
8. Adresa za prijem pošte, ako postoji   Detalji
9. Pretežna djelatnost   Detalji
10. Odluka o osnivanju preduzeća, ukoliko društvo osniva jedan osnivač i Odluku je potrebno ovjeriti u Sudu ili kod Notara   Detalji
11. Ukoliko buduće društvo osniva više osnivača, potrebno je dostaviti Ugovor o osnivanju   Detalji
12. Statut društva   Detalji
13. Uplatnice na račun Službenog lista Crne Gore u iznosu od 3 EUR (br. žiro računa 520-941100-57)   Detalji
14. Uplatnice na račun Poreske uprave u iznosu od 5 EUR (br. žiro racuna 832-3161017-60)   Detalji
15. Izvod iz Centralnog Klirinško Depozitarnog Društva (za dobijanje izvoda potrebno je priložiti kopiju lične karte osnivača ili kopiju pasoša u slučaju da je osnivač strano lice, kao i uplatnicu u iznosu od 6 EUR uplaćenu na žiro račun br. 510-8092-14.   Detalji
16. Kopija lične karte ukoliko se radi o državljaninu Crne Gore ili kopiju pasoša stranog državljanina;   Detalji
17. Izjava izvršnog direktora sa imenovanjem na toj poziciji u budućem društvu   Detalji
Nakon predaje dokumentacije i dobijenog Rješenja o registraciji društva neophodno je izraditi pečat društva, otvoriti račun u jednoj od banaka u Crnoj Gori kao i prijaviti zaposlene u Poreskoj upravi.

Strana društva koja osnivaju djelove svojih društava u Crnoj Gori, u roku od 30 dana od dana osnivanja dijela društva, dužna su da radi registracije u CRPS dostave sljedeće podatke:
1. Adresu sjedišta dijela stranog društva u Crnoj Gori   Detalji
2. Djelatnost društva   Detalji
3. Naziv i oblik stranog društva i naziv dijela društva, ako je drugačiji od naziva društva   Detalji
4. Ovjerenu kopiju statuta stranog društva i prevod statuta odnosno osnivačkog akta na crnogorski jezik, ovjeren od strane sudskog tumača, ukoliko donošenje statuta nije obavezno u državi u kojoj je strano društvo registrovano   Detalji
5. Kopiju potvrde o registraciji stranog društva odnosno ovjereni dokument kojim se potvrđuje valjanost registracije društva u matičnoj državi   Detalji
6. Imena i adrese lica koja su ovlašćena da zastupaju društvo u Crnoj Gori, odnosno organ društva ili članovi tog organa, stalni predstavnici društva za poslovanje dijela stranog društva, kao i ovlašćenja da ta lica zastupaju društvo, pojedinačno ili kolektivno   Detalji
7. Posljednji bilans stanja i bilans uspjeha odnosno druge finansijske dokumente propisane zakonom zemlje u kojoj je društvo registrovano   Detalji

Potreban Vam je savjet? Mi nudimo profesionalnu pomoć!

Kontaktirajte nas za više informacija o našim uslugama.

Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27