Ugovor o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“ – Herceg Novi

Ugovorom o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“ – Herceg Novi, koji je zaključen 23. februara 2015. godine između Vlade Crne Gore kao zakupodavca i privrednog društva „Orascom Development Holding“ AG iz Švajcarske kao zakupca, ugovoren je zakup na period od 49 godina, od datuma potpisivanja Memoranduma o ispunjenju prethodnih uslova za stupanje na snagu Ugovora o dugoročnom zakupu lokacije. Dana 10.06.2017. godine potpisan je Memorandum o ispunjenju. Predmet zakupa je ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“, odnosno katastarska parcela broj 3438, upisana u LN 215 KO Radovanići, opština Herceg Novi, površine 31.848 m2 i u svojini Crne Gore.

Investicionim programom definisan je program rekonstrukcije tvrđave u skladu sa Konzervatorskim uslovima u hotel 5* – muzejskog karaktera, sa sadržajima: 34 hotelske sobe, 4 ugostiteljska objekta, spomen sobu za posjetioce, pristanište, bazen, 2 kaskade sa recikliranom vodom, i infrastrukturni objekti (rezervoar za pitku i otpadnu vodu i trafostanica s agregatom). Takođe, predviđeno je da će do 200 radnih mjesta biti direktno i indirektno otvoreno tokom rada rizorta, a procijenjeno je da će isti broj radnih mjesta biti otvoren i tokom perioda izgradnje rizorta, odnosno da će projekat tokom prvih 10 godina donijeti € 7,5 mil. kombinovanih prihoda za Vladu Crne Gore, ne računajući zakupninu.

Investiciona obaveza Zakupca iznosi 15 miliona eura, a Zakupac ima obavezu da u roku od 180 dana po završetku radova i dobijanja upotrebne dozvole, čemu je po sadašnjem zakonodavstvu ekvivalent upis kod Uprave za nekretnine, Zakupodavcu dostavi izvještaj jednog od četiri Ugovorom definisana revizora, kojim se potvrđuje da je realizovana investiciona obaveza u cjelosti i u skladu sa Ugovorom. Predmetna ugovorna obaveza Zakupca ispunjena je sredinom decembra 2023. godine, kada je ovaj posao ugovoren sa kompanijom „Deloitte“.

Prema podacima dobijenim od strane predstavnika Zakupca, tokom 2023. godine realizovane su sljedeće aktivnosti:

  • Okončani su svi radovi u kojima je učestvovalo preko 40 izvođača različitih profila, otklonjene su greške uočene tokom provjere svih sistema i hotel je pripremljen za komercijalno poslovanje;
  • Privremeno odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti je izdato 25.05.2023. godine sa rokom trajanja od godinu dana;
  • Fiskalizacija poslovanja za komercijalno poslovanje u skladu sa pravnom regulativom Crne Gore je obezbijeđena 20.05.2023. godine;
  • Rješenje o kategorizaciji hotela na 5 zvjezdica je izdato 15.06.2023. godine;
  • Polise osiguranja za radove, poslovanje, opremu i osiguranje trecih lica su na snazi, a posljednji put su obnovljene 1. septembra 2023. godine;
  • U skladu sa ugovornom obavezom, Zakupac je dostavio novu činidbenu garanciju UBS banke Vladi Crne Gore, odnosno Savjetu za privatizaciju i kapitalne investicije u iznosu od 1,5 miliona eura, koja važi do oktobra 2024. godine.

U projekat je, po podacima dobijenim od predstavnika Zakupca, uloženo 36,6 miliona eura, pri čemu je u 2023. godine uloženo i dodatnih 1,2 miliona eura pokretne opreme i potrošne robe za funkcionisanje hotela. Svakako, imajući u vidu da se radi o prvoj sezoni poslovanja hotela, subvencionirano je poslovanje i plate zaposlenih u iznosu od dodatnih 5,4 miliona eura. Na datum 30.06.2023. godine hotel je na platnom spisku imao 203 direktno zaposlena.