Unaprijeđen rad Sektora za javno-privatno partnertsvo (JPP)

  • Uspostavljena elektronska baza zaključenih ugovora o JPP (Registar ugovora JPP)
  • Uspostavljena elektronska evidencija o predlozima projekata JPP (Registar projekata JPP) koje je odobrila MIA i MF
  • Uspostavljena Baza kontakt osoba za javno-privatno partnerstvo na nivou svih opština u Crnoj Gori
  • Realizovane obuke za javne naručioce sa ciljem jačanja administrativnih kapaciteta na lokalnom nivou i podizanja stepena informisanosti o primjeni modela JPP
  • Kontinuirano jačanje administrativnih kapaciteta u Agenciji za investicije koji se bave JPP
  • Unaprijeđena saradnja sa međunarodnim partnerima SIGMA/OECD, EIB/EPEC, EBRD, RESPA, WB